preloader

predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Suvremeni politički i komunikacijski procesi počivaju na dvosmjernoj komunikaciji. Težnja je da komunikacija bude simetrična. S obzirom na broj uključenih javnosti, proaktivnost je put uspjeha!