preloader

Pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije

Ivana Antić je rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je Pravosudni ispit i završila je Diplomatsku akademiju, pri Ministarstvu spoljnih poslova.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim programima na temu evropskih integracija, ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava (u Belgiji, Velikoj Britaniji, Indiji i dr).

U Kancelariji za evropske integracije, od 2009. do 2012. godine, obavljala je poslove koordinacije i izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja  Republike Srbije Evropskoj uniji, pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, slobode kretanja radnika, antidiskriminacione politike, političkih i socijalno-ekonomskih kriterijuma. Radila je na poslovima pružanja pomoći organima državne uprave u procesu usklađivanja propisa i učestvovala je u bilateralnim i multilateralnim pregovorima.

Radila je kao Savetnica za međunarodnu saradnju Potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike u periodu od 2012. do 2014. godine.

U 2014. i 2015. godini je radila kao saradnica Šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prateći pri tom oblast ljudskih i manjinskih prava, pitanja socijalnih i ekonomskih prava, borbu protiv diskriminacije, kao i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Bila je član Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Bila je uključena u koordinaciju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raseljenih lica – „Regional Housing Programme”.

Od 2015 vršila je dužnost pomoćnice ministra u Sektoru za ljudska i manjinska prava, registre i matične knjige u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i radila je kao Savetnica za pitanja ljudskih i manjinskih prava Potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na mesto v.d. pomoćnice ministra postavljena je od 09. februara 2017. godine.