preloader

Iva Saraga rođena je u Zagrebu gdje je pohađala Klasičnu gimnaziju u sklopu koje se, kroz program stipendijske studentske razmjene, godinu dana školovala u Teksasu (SAD). Nakon završene srednje škole, Iva je diplomirala sa smjera marketinga, a 2013. i magistrirala sa smjera poslovnog upravljanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala je i program taktika i alata odnosa s javnošću Londonske škole za odnose s javnošću. U Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak zaposlena je od 2002., a kroz višegodišnje iskustvo u toj banci, vršila je dužnosti stručnog suradnika za kreditiranje izvoza, voditeljice međunarodnih odnosa te je kao službenik za informiranje bila zadužena za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za javne objave i postupanja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Od 2015. Iva obnaša funkciju voditeljice poslovnih komunikacija i marketinga što, između ostalog,  podrazumijeva izradu i provedbu godišnjeg plana komunikacijskih i marketinških aktivnosti, osmišljavanje, planiranje i koordiniranje svih oblika komuniciranja i informiranja javnosti te organizaciju protokola.